Kako je z varnostjo sredstev v dodatnem pokojninskem zavarovanju?Dosedanja zakonodaja je na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja omogočala varčevanje le v skladih z minimalnim zajamčenim donosom, kjer so izvajalci morali na vplačana sredstva pripisati donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom. V primeru, da je dejanski donos, ki ga izvajalec ustvari z upravljanjem premoženja, nižji od minimalnega, mora izvajalec zavarovancem minimalni donos pripisati v breme svojih sredstev. Izvajalci torej jamčimo z lastnim kapitalom, to pa lahko zagotavljamo s svojo kapitalsko ustreznostjo. Tako v portfelju naložb prevladujejo konservativne naložbe in varčevanje v obstoječih skladih je tako predvsem varno. Za drznejše vlagatelje nova zakonodaja (ZPIZ-2) uvaja tudi možnost varčevanja v skladih življenjskega cikla, kjer se naložbena politika posameznega sklada prilagodi starosti zavarovanca, sredstva pa se nalagajo tudi v bolj tvegane oblike naložb, brez zajamčenega donosa, ki hkrati na dolgi rok omogočajo doseganje višjih donosov. Sklade življenjskega cikla bomo pri Prvi uvedli do konca leta 2014 in takrat obstoječe zavarovance o tem obvestili ter jim ponudili možnost prehoda. Zakonodaja med drugim določa, da mora biti premoženje pokojninskega sklada, v katerem so naložena sredstva zavarovancev, ločeno od premoženja družbe, ki s skladom upravlja. Sredstva zavarovancev se tako vodijo na posebnem denarnem računu pri banki skrbnici.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin