Ozaveščamo

o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti in spodbujamo varčevanje za dodatno pokojnino.

Zagotavljamo

osebno obravnavo in svetovanje za minimalno skrbi v prihodnosti in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Spoštujemo

človeške vrednote: stavimo na kakovosten, spoštljiv in dolgotrajen odnos z vsakim posameznikom – znotraj in izven našega podjetja.

Prispevamo

k virom financiranja za trajnostne projekte: presojamo naložbe, koliko izpolnjujejo merila ESG in povečujemo delež tistih s pozitivnim odnosom do okoljskih in družbenih vprašanj.

24/7 za vas

Zavarovancem omogočamo naročanje 24/7 in dostop do zdravstvenih storitev v največ 5 delovnih dneh.

Preberi več
5-let

ustvarjamo družbeno odgovoren projekt “Dan prihodnosti” in skrbimo za prihodnje generacije.

Preberi več
Slovenija pleza

Podpiramo zdrav način življenja, mlade športne upe in skrbimo za aktivno razvijanje športa v Sloveniji.

Preberi več
Digitalizacija

Zagotavljamo vse storitve na daljavo. S tem smo blizu navadam potrošnika, hkrati pa spodbujamo bolj zeleno poslovanje.

Preberi več

Razkritja povezana s trajnostnostjo


Politika prejemkov družbe mora upoštevati zlasti trenutna in prihodnja tveganja ter raven kapitalske moči, pa tudi zagotoviti prejemke na podlagi dejansko doseženih in trajnostnih rezultatov.

S trajnostnega vidika mora družba ob upoštevanju svojega finančnega stanja zagotavljati ustrezne vrednosti fiksnih prejemkov glede na tržne razmere in svoje zmožnosti. Na drugi strani mora zagotavljati, da zaposleni niso odvisni samo od variabilnega dela in da so variabilni prejemki učinkovit način spodbujanja zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev družbe. Skladno z uspešnostjo družbe mora zagotavljati integracijo elementov za reguliranje variabilnih prejemkov (zmanjšanje variabilnega dela oz. neizplačilo). Zagotavljati mora tudi ustrezne omejitve glede višine letnih nagrad. Politika prejemkov nikoli ne sme delovati v nasprotju s cilji družbe glede okolja, družbe in upravljanja.

Tveganja trajnostnosti

Obvladovanje okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) tveganj je pomembna sestavina izpolnjevanja vseh rednih naložbenih odločitev, saj je zaradi narave pokojninskega zavarovanja in odgovornosti do okolja, v katerem posluje in katerega del je PRVA Pokojninska družba, d.d., pomembno, da je to okolje tudi na dolgi rok vzdržno ter v korist tako članov in družbe kakor vsem drugim deležnikom.

PRVA Pokojninska družba, d.d., je na področju upravljanja investicijskih tveganj trajnostnosti vzpostavila notranjo politiko, v kateri je identificirala sklope tveganj na področju investicij, povezanih s trajnostnostjo, in sicer tranzicijska tveganja, povezana s trajnostnostjo, materialna (fizična) tveganja, povezana s trajnostnostjo, ter tveganja obveznosti, povezana s trajnostnostjo.

Tranzicijska investicijska tveganja trajnostnosti zajemajo predvsem spremembe, ki se lahko pripetijo kot posledica premikov vseh deležnikov trga v smeri doseganja zadanih ciljev po kriterijih trajnostnosti. Negotovost zajema tako jakost kakor hitrost teh sprememb zelo različnih področij, kot so politična in zakonodajna tveganja, tehnološka tveganja, tržna tveganja (spremembe navad potrošnikov, drugih investitorjev, korenite spremembe panog ipd.), tveganje ugleda itd.

Materialna investicijska tveganja trajnostnosti zajemajo posredne ali neposredne podnebne spremembe ter uspešnost boja proti tem spremembam, predvsem v smislu izpustov toplogrednih plinov (podnebne spremembe Prva pokojniska družba, d.d., prepoznava kot tveganje z največjim potencialnim učinkom, negotovo časovnico ter visoko kompleksnostjo, saj podnebne spremembe lahko vplivajo na praktično vsa druga tveganja), onesnaževanje okolja, pandemije, izgubo biotske raznovrstnosti, vojne in druge spore itd.

Tveganja obveznosti na področju investicijskih tveganj trajnostnosti PRVA Pokojninska družba, d.d., ocenjuje kot najnižja med naštetimi, vključujejo pa predvsem negativne učinke na podjetja kot posledica prenizke aktivnosti pri sledenju ESG faktorjem, kar lahko privede do kazni, dajatev ali sprememb odnosa deležnikov do tega podjetja.

 

Obvladovanje, ocenjevanje in vključevanje v investicijske odločitve

PRVA Pokojninska družba, d.d. ob vsaki novi naložbi in portfelju kot celota kvalitativno ocenjujejo tveganja trajnostnosti. Družba trenutno aktivno upravlja predvsem tranzicijsko investicijsko tveganje trajnostnosti na področju tržnega tveganja, in sicer potencialne posledice sprememb navad drugih vlagateljev, ki načeloma vse bolj zasledujejo naložbe s pozitivnim odnosom do ESG faktorjev in s tem vplivajo na tržna vrednotenja. To je naredila na način, da je v večji meri že prilagodila portfelje v smeri investicij z pozitivnim odnosom do ESG faktorjev, hkrati pa to stanje aktivno vzdržuje skladno zadnjimi dosegljivimi podatki. Pomemben dejavnik pri obvladovanju tveganj ESG je tudi stalno spremljanje lokalnih in svetovnih standardov na področju faktorjev ESG, kar vključuje tako notranje kot zunanje presoje posameznih učinkov na trajnostni razvoj. Družba proces ocenjevanja učinkov tveganj in izpostavljenosti portfelja še razvija, zato tveganja glede trajnostnosti še niso sistematsko vključena v investicijske odločitve. Glede na trenutna spoznanja in razpoložljive podatke natančnih kvantitativnih učinkov škodljivih vplivov investicijskih odločitev na donosnost finančnih produktov še ni mogoče podati. Družba ocenjuje, da imajo lahko tveganja glede trajnostnosti v prihodnje pomemben vpliv na donos finančnih produktov, ki jih ponuja.