Finančna varnost v starosti

Davčna olajšava že danes

Stabilni donosi

Dodatno pokojninsko zavarovanje za dostojno pokojnino

Dodatno pokojninsko zavarovanje, s katerim boste poskrbeli za finančno varnost ob upokojitvi, lahko sklenete že danes, čeprav je pred vami še daljše aktivno delovno obdobje. Z rednim varčevanjem si boste v tem času zagotovili dodatno pokojnino in v starejših letih brezskrbno uživali.

Sklenite zavarovanje

Zakaj dodatno pokojninsko zavarovanje

Že danes pokojnina dosega le polovico posameznikove neto plače in tudi napovedi za v prihodnje niso bolj obetavne. Spodbudno pa je, da lahko z izbiro dodatnega pokojninskega zavarovanja sami poskrbite za finančno stanje v starosti. Že z majhnimi mesečnim zneskom boste nekaj privarčevali in nekaj je vedno bolje kot nič.

pokojninska vrzel - pokojninska renta

Slika: Pokojninska vrzel je razlika med osnovno pokojnino in dohodki potrebnimi da tudi po upokojitvi lahko ohranite življenjski standard enak tistemu pred upokojitvijo. Da lahko posameznik zapolni pokojninsko vrzel, njegovi skupni dohodki po upokojitvi ne bi smeli biti nižji od 80 % zadnje plače.

Kolektivno se lahko vključite prek svojega delodajalca, ki mesečno prispeva celoten znesek ali dodaten znesek, s katerim poveča vaša vplačila v dodato pokojninsko zavarovanje. Če vaš delodajalec še ne ponuja takšnega zavarovanja, ga lahko k temu tudi sami spodbudite in naši svetovalci ga bodo obiskali ter mu predstavili prednosti, ki jih zavarovanje prinaša vam in vašemu delodajalcu.

 

Edino varčevanje s subvencijo države

Z varčevanjem v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja uveljavljate davčno olajšavo. Vi varčujete, država pa vam ob poračunu
dohodnine povrne del vplačanega zneska. Najvišji skupni znesek vplačil, za katera vam bo država priznala olajšavo, je 5,844 % vaše
bruto plače oz. ne več kot 2.819,09 v letu 2019.

 

Primer:  Vračilo dohodnine iz naslova dodatnega pokojninskega varčevanja

Dodatno pokojninsko zavarovanje je edino varčevanje, ki ga država subvencionira z davčno olajšavo.

 

Primer za bruto plačo 1.500 EUR ali 1.000,84 EUR neto. Maksimalna mesečna premija za davčno olajšavo: 87,66 EUR.

Pri 87,66 EUR mesečne premije ima posameznik po enem letu na svojem osebnem varčevalnem računu 1.051,92 EUR, končni strošek posameznika po vračilu dohodnine pa je 767,88 EUR ali 63,99 EUR/mesec.

Izračun je informativen in temelji na predpostavki, da oseba razen plače nima drugih dohodkov in dodatnih olajšav. Izračun upošteva dohodninsko lestvico, veljavno v letu 2018, in predvideva, da oseba premijo vplačuje celotno leto od januarja do decembra.

 

Prvi smo skrbeli za pokojnine

300 mio. sredstev v upravljanju

Postopek sklenitve

 1. Postopek za vključitev v dolgoročno varčevanje za vašo dodatno pokojnino je enostaven. Na spodnji povezavi snemite pristopno izjavo.

 2. Pristopno izjavo za vključitev v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje izpolnite in podpišite.

 3. Izpolnjeno izjavo pošljite na naš naslov PRVA osebna zavarovalnica, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana ali po e-pošti info@prva.net.


Preverite višino vračila dohodnine za svojo plačo*

Mesečna bruto plača:

Mesečna premija:

Razlika do maksimalne mesečne premije:

28.44

? Izkoriščenost davčne olajšave

? Povrnjena dohodnina

* Izračun davčne olajšave je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva Prve osebne zavarovalnice. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.819,09 EUR.
Informativni izračun predpostavlja neto znesek premije, ki je enak vplačani premiji zmanjšani za vstopne stroške. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki jo prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku. Nadalje predpostavljamo, da posameznik ne uveljavlja nikakršnih davčnih olajšav razen dodatnega pokojninskega zavarovanja. V izračunu izkoriščenosti davčne olajšave smo predpostavili, da se mesečna plača in znesek skupne mesečne premije (delodajalec in zaposleni) v letu ne spreminja in sta vsak mesec v celotnem koledarskem letu enaka. V primeru spremembe mesečne premije predpostavljamo, da se premija spremeni v vseh mesecih koledarskega leta. V primeru, da se spremeni za krajši čas je izkoriščenost davčne olajšave ustrezno nižja. V primeru, da se posameznik odloči za dodatno izredno letno vplačilo premije predpostavljamo, da bo le-to izvršeno v koledarskem letu na katerega se nanaša izračun.
Informativni izračun za Prvo osebno zavarovalnico ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. Prva osebna zavarovalnica tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE JE NAMENSKO DOLGOROČNO VARČEVANJE ZA POKOJNINO, KI IMA VEČ PREDNOSTI:


 

Sredstva na osebnem računu

Varčevanje lahko redno spremljate in imate vpogled v privarčevana sredstva, saj se ta zbirajo na vašem osebnem računu in so izključno vaša last.

 

Premijo izberete sami

Premijo oziroma višino vplačil v dodatno pokojninsko zavarovanje določite sami – minimalna priporočena premija je 27,5 EUR, najvišji znesek, do katerega se uveljavlja davčna olajšava, pa je 5,844 % bruto plače posameznika oziroma v letu 2018 največ 2819,09 EUR.

 

Vplačila po želji

Premijo lahko vplačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

 

Možnost mirovanja

Če v določenem obdobju ne morete ali ne želite vplačevati premij, lahko kadar koli izberete možnost mirovanja – čeprav premije ne vplačujete, se na privarčevana sredstva še naprej pripisujejo donosi. Ko spet želite varčevati, lahko nadaljujete z vplačili po obstoječi polici.

 

Davčna oljašava

Ne glede na to, ali ste v varčevanje vključeni individualno ali kolektivno, se znesek, ki ga vplačate, upošteva kot davčna olajšava. Višino davčne olajšave, ki jo povrne država ob obračunu dohodnine, lahko preverite na tej povezavi. Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju velja davčna olajšava tudi za delodajalca.

 

Predčasna dodatna pokojnina

Dodatno pokojninsko zavarovanje vam omogoča možnost predčasne dodatne pokojnine po 53. letu starosti, če takrat ne bi bili več vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje.

 


MOŽNOST VARČEVANJA V SKLADU Z NALOŽBENO POLITIKO ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Starost: 36

Dinamični sklad

Delnice: 65%

Obveznice (srednja varnost): 15%

Obveznice (visoka varnost) depoziti: 20%

Minimalni zajamčen donos: NE

Ciljna neto donosnost: 7,5 %

Varčevanje v skladih življenjskega cikla je prilagojeno vaši starosti – mlajši varčevalci lahko izberete bolj dinamično naložbeno politiko in tako dolgoročno dosežete večji znesek. Za nekoliko starejše je na voljo uravnoteženi sklad, najstarejši varčevalci pa varčujete v zajamčenem skladu.


Skladi življenjskega cikla Donosi skladov

 

Še več informacij o dodatnem pokojninskem zavarovanju

Sredstva, ki so zbrana v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja, črpate po upokojitvi v obliki pokojninske rente oziroma dodatne pokojnine. Ta sredstva boste prejemali poleg redne pokojnine, prejemanje dodatne pokojnine pa nikakor ne vpliva na višino redne pokojnine.

Višina rente je v največji meri odvisna od višine privarčevanih sredstev. Zato je zelo pomembno, da v aktivni dobi varčujete po svojih zmožnostih ter da se v varčevanje vključite čim prej.

V Sloveniji je 1. 1. 2013 začel veljati nov Zakon o dodatnem pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določa, da izplačila sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so bila vplačana na kolektivni način (preko delodajalca) pred upokojitvijo skladno z zakonodajo niso možna. Razen v naslednjih primerih:

 • Če gre za vplačila, ki so jih zavarovanci vplačali do uveljavitve ZPIZ-2 (do 31. 12. 2012), še vedno veljajo določila prejšnjega zakona (ZPIZ-1), ki predvideva pravico do enkratnega dviga kadarkoli po preteku 10 let od vključitve. Premije, ki je vplačana po 31. 12. 2012, pa se pred upokojitvijo ne da izplačati.
 • Če gre za individualno privarčevana sredstva, ki jih je posameznik vplačeval sam iz svoje neto plače. V tem primeru lahko sredstva črpate v celoti kadarkoli.

Pozor: V primeru izrednega prenehanja zavarovanja in enkratnega dviga sredstev bodo obračunani izstopni stroški v višini 1 %, pri izplačilu odkupne vrednosti pa je potrebno odvesti 25 % akontacije dohodnine. Če od začetka zavarovanja še ni minilo 10 let, morate plačati tudi 8,5 % DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov).
Končna obdavčitev izplačanega zneska je odvisna od skupnih prihodkov v letu, ko je izvedeno izplačilo zato v naslednjem letu lahko pride do doplačila dohodnine.

Skupini kritnih skladov PRVA in PRVA+ imata skladno z zakonodajo oblikovan odbor pokojninskega sklada. Odbor pokojninskega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja pet članov, od teh trije predstavniki članov in dva predstavnika delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Odbor spremlja poslovanje skupine kritnih skladov in nadzoruje delo upravljavca.

Njegove pristojnosti so:

 • daje mnenje k letnemu poročilu pokojninskega sklada
 • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja pokojninskega sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami;
 • daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti pokojninskega sklada;
 • predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca pokojninskega sklada;
 • preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
 • daje mnenje k poročilom upravljavca pokojninskega sklada o tveganjih, ki jim je pokojninski sklad izpostavljen;
 • obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov pokojninskega sklada;
 • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem pokojninskega sklada;
 • druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca pokojninskega sklada.

Člani Pokojninskega odbora skupine kritnih skladov življenjskega cikla PRVA in PRVA+

 • dr. Gregor Kramberger
 • Vlado Ahčin
 • Marina Lindič
 • Vanda Baloh
 • Janez Braune

V okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko po novem varčujete v skladu z naložbeno strategijo življenjskega cikla, ali pa se odločite za varčevanje le v skladu z zajamčenim donosom. Pri varčevanju v skladu z naložbeno strategijo življenjskega cikla se tveganje, ki ga pri varčevanju prevzema posameznik, prilagaja njegovi starosti in času do upokojitve. Tako v letih tik pred upokojitvijo posameznik varčuje le v skladu z zajamčenim donosom.

Več o skladih življenjskega cikla najdete tukaj.

DINAMIČNI SKLAD je namenjen predvsem posameznikom, ki so mlajši od 46 let in lahko pri varčevanju prevzemajo več naložbenega tveganja. Naložbeni cilj sklada je dosegati visoko rast vrednosti sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju večjega tveganja. Sredstva so v večji meri naložena v delnice podjetij iz različnih regij in panog, a tudi v državne in podjetniške obveznice. Zavarovanec prevzema naložbeno tveganje brez zajamčenega donosa, vendar tako v daljšem časovnem obdobju dosega višje donose.

URAVNOTEŽENI SKLAD je namenjen posameznikom, starim od 46 do 58 let. Naložbeni cilj sklada je dosegati zmerno rast vrednosti sredstev, predvsem v daljšem časovnem obdobju in ob prevzemanju srednjega tveganja. Tudi tu so sredstva naložena v delnice velikih in perspektivnih podjetij, a prevladujejo pa podjetniške in državne obveznice ter druge varnejše naložbe. Zavarovanci so ob manjšem tveganju upravičeni do višjega donosa, hkrati pa bodo prihranki bolje zaščiteni pred morebitnimi kratkoročnimi nihanji.

Varčevanje v ZAJAMČENEM SKLADU je ena od najvarnejših oblik varčevanja, saj v njem prevladujejo konservativne naložbe (državne in podjetniške obveznice ter bančni depoziti) , Prva pa mora kot izvajalka zavarovancem zagotavljati najmanj minimalni zajamčen donos, predpisan s strani države v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom). Zajamčeni sklad je namenjen posameznikom, ki so stari vsaj 58 let in jim do upokojitve manjka manj kot 10 let.

Ciljna naložbena struktura skladaDINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Delnice65%35%5%
Obveznice (srednja varnost)15%10%5%
Obveznice (visoka varnost), depozit20%55%90%
Minimalni zajamčen donosNENEDA
Ciljna neto donosnost7%5%2,5%

Naložbena politika posameznega sklada je podrobneje opredeljena v Izjavah o naložbeni politiki, ki jih boste našli tukaj.

Stalni nadzor

Za varnost vloženih sredstev  v z rednim nadzorom poslovanja skrbijo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev, neodvisni pooblaščeni aktuar in revizor, ki s stalnim nadzorom poslovanja izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbijo za pravilno in varno poslovanje.

V Prvi sredstva upravljamo varno in preudarno. V zajamčenem skladu zagotavljamo zajamčen donos najmanj v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom, zavarovancem pa pripisujemo celotni ustvarjen donos. Če je ta višji od zajamčenega, se iz razlike med zajamčenim in doseženim donosom na osebnih računih zavarovancev oblikujejo rezervacije. Te so namenjene pokrivanju razlik v primerih nedoseganja zajamčenega donosa, in tako delež rezervacij, ki pripada posameznemu zavarovancu lahko niha. V primeru izplačila družba zavarovancu izplača celotno stanje, ki ga ima takrat na računu – torej zajamčen donos in donos nad zajamčenim.

V dinamičnem in uravnoteženem skladu posamezniki varčujejo brez zajamčenega donosa.

Donosi skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sklenite zavarovanje

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Izvajalec je skladno z zakonodajo upravičen do obračunavanje naslednjih stroškov: Vstopni stroški največ do 3% od vsake vplačane premije. Provizija za upravljanje sredstev v višini največ 1 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Izstopni stroški v primeru izrednega prenehanja zavarovanja, ki znašajo 1 % čiste odkupne vrednosti.

Z januarjem leta 2016 smo v PRVI uspešno uvedli sklade življenjskega cikla. Ti nadgrajujejo dosedanji sistem varčevanja z minimalnim zajamčenim donosom in predvsem mlajšim zavarovancem nudijo možnost izbire. Pokojninsko varčevanje je dolgoročno in za boljši učinek – več privarčevanih sredstev – omogoča sprejemanje kratkoročnih naložbenih tveganj. To pomeni, da mlajši zavarovanci pri varčevanju lahko tvegajo […]

Dodatno pokojninsko zavarovanje se sklepa do upokojitve. Po upokojitvi se privarčevana sredstva črpajo v obliki pokojninske rente oz. dodatne pokojnine. V primeru, da se posameznik znajde v situaciji, ko premije iz kakršnihkoli razlogov ne more plačevati (izguba zaposlitve, finančna stiska), se kadar koli lahko odloči za t.i. mirovanje. Mirovanje je obdobje, v katerem posameznik ne […]

Za individualno vključitev posameznik izpolni pristopno izjavo, ki jo najdete tukaj. Kolektivno se posameznik vključi preko podjetja, v katerem je zaposlen, če ima ta sklenjeno pogodbo o financiranju pokojninskega načrta z enim od izvajalcev.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin