V želji, da razpolagate z vsemi za vas pomembnimi informacijami, smo pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave vaših osebnih podatkov pri poslovanju z vami. Povzeli smo jih v predmetni Politiki varstva osebnih podatkov za naše stranke, ki zagotavlja naslednje informacije:

 • o upravljavcu osebnih podatkov ter pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov,
 • podlage, namene in vrste obdelave ter čas hrambe,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • ter druge informacije vezane na obdelavo vaših osebnih podatkov v zavarovalnici, kot jih predpisuje zakonodaja in sledijo iz nadaljevanja.

Osebne podatke predstavljajo informacije v zvezi z vami, na podlagi katerih vas lahko individualno določimo. Predvsem gre za vaše ime, naslov, EMŠO, datum rojstva, telefonsko številko, IP številko, številka zavarovalne police ipd.

Upravljavec osebnih podatkov je Prva osebna zavarovalnica, d. d., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.

Podatki o upravljavcu:

Ime podjetja:Prva osebna zavarovalnica, d.d., Ljubljana
Sedež podjetja:Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Telefon:01 234 58 00
Faks:01 436 12 15
Matična številka:2295431
Ident. št. za DDV:SI86404024
SRG (sodni register):Okrožno sodišče v Ljubljani, št. Vl. 46967
TRR:SI56 0291 3025 6578 434
E-pošta:info@prva.si
Spletno mesto:www.prva.si
www.prva.net
moja.prva.si
Pooblaščena osebo za varstvo osebnih podatkov:Naslov:
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Prva osebna zavarovalnica, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Elektronski naslov:
pooblascenec.vop@prva.si
Datum ustanovitve:05.07.2007
Osnovni kapital:13.100.000,00 EUR

Zavarovalnica osebne podatke običajno pridobi neposredno od vas. Poleg tega pa lahko za izvajanje naših storitev v skladu s predpisi uporabljamo tudi podatke, pridobljene iz naslednjih virov:

 • iz zbirk podatkov državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, zavodov in drugih oseb javnega prava ter nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb, na podlagi pisne zahteve in v zvezi z zbirkami osebnih podatkov, ki jih le-te vodijo,
 • iz zbirk podatkov izvajalcev zdravstvenih in z njimi povezanih storitev,
 • drugih zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja,
 • od drugih oseb (npr. povzročitelji škode, oškodovanci, priče, zavarovalec posreduje podatke o upravičencu),
 • javno objavljenih podatkov in/ali zbirk podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov,
 • od drugih oseb na podlagi vaše privolitve.

Za sklenitev zavarovalne pogodbe nam morate zagotoviti podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki smo jih dolžni zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi. Gre predvsem za podatke, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu in so  razvidni na naslednji povezavi.

Pojasnjujemo, da moramo zvezi z zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ugotavljati istovetnost stranke in o vas pridobiti dodatne podatke (npr. politična izpostavljenost).

Pojasnjujemo še, da nam za potrebe sklenitve ali izvrševanja zavarovalne pogodbe niste dolžni podati privolitve za druge namene obdelave osebnih podatkov in zagotavljati dodatnih (neobveznih) podatkov. (Ne) podaja privolitve ali njen preklic v ničemer ne vpliva na sklenitev ali veljavnost zavarovalne pogodbe.

Obdelava na podlagi zakona

Osebne podatke in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih sme Prva osebna zavarovalnica, d. d., obdelovati, lahko določa zakon. V zavarovalniški panogi je to predvsem Zakon o zavarovalništvu. Na podlagi druge zakonodaje prav tako obdelujemo vaše podatke za izpolnjevanje naših davčnih obveznosti, nadzorstvenih zahtev (npr. poročanja nadzornim organom, vodenje evidenc skladno z zakonodajo, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma) ter pri zakonsko zahtevanem preučevanju potreb in zahtev naših strank. V teh primerih namene obdelave določa posamezen predpis.

Obdelava na podlagi pogodbe

Osebne podatke obdelujemo zaradi izvajanja zavarovalne pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Brez posredovanja vaših podatkov, kot jih predvideva zakon, zavarovalne pogodbe z vami ni mogoče skleniti in gre tako za obvezne podatke. Poleg nujno potrebnih podatkov lahko od vas pridobimo tudi druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje pravic in obveznosti iz pogodbe.

Pri obdelavi v okviru izvrševanja pogodbe vaše osebne podatke obdelujemo za namene identifikacije stranke, priprave ponudbe, ocene tveganosti stranke, sklenitve pogodbe oziroma izdelavo police, spremembah zakonodaje ali pogojev, posredovanja informacij stranki o sklenjeni pogodbi ter reševanju njenih zahtevkov, obračunavanju premij, izvajanja postopkov izterjave ter obračunavanja provizij naših pogodbenih sodelavcev ter opredelitev njihove učinkovitosti in priprave poročil. Za namene reševanja zahtevkov posameznikov vezanih na uveljavljanje zavarovalnine ali odškodnine lahko pridobivamo tudi dodatne podatke, kadar je to relevantno tudi vaše zdravstvene podatke. Gre torej za obdelavo osebnih podatkov brez katere izvajanje pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe ne bi bilo mogoče.

Obdelava na podlagi legitimnega interesa

Osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi naših legitimnih interesov ali interesov tretjih oseb, razen kadar nad temi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov tako skrbno pretehtamo sorazmernost predvidene obdelave s kakršnimikoli pozitivnimi ali negativnimi vplivi na vas oziroma vaše pravice z vidika varstva osebnih podatkov. Pri tem prav tako upoštevamo ali gre za obdelavo, ki jo lahko utemeljeno pričakujete.

Te obdelave so na primer potrebne:

a.) Zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov

 Obdelavo osebnih podatkov izvajamo za zagotovitev varnosti omrežja in informacij in tretjih oseb, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek teh omrežij in sistemov, s strani javnih organov, skupin za odzivanje na računalniške grožnje, skupin za odzivanje na računalniške varnostne incidente, ponudnikov elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter ponudnikov varnostnih tehnologij in storitev pomeni zakoniti interes zadevnega upravljavca podatkov.

b.) Za preprečevanje in ugotavljanje  zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj

 Zavarovalnica lahko v primeru suma zlorab oziroma kaznivih ravnanj v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o stranki za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim zavarovalnicam, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Zavarovalnica lahko podatke prav tako obdeluje za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v zavarovalnici pred grožnjami in nasiljem (npr. videonadzor v prostorih kjer poslujemo s strankami).

c.) Zaradi zasledovanja naših poslovnih ciljev

Iz razlogov zasledovanja naših poslovnih ciljev lahko izvajamo obdelavo osebnih podatkov za naslednje namene:

 • za namene neposrednega trženja potencialnim, preteklim in obstoječih strankam brez oblikovanja profilov. V tem primeru bomo, v kolikor obstajajo, vpogledali v vaša obstoječa zavarovanja in opravili osnovno segmentiranje (npr. po regijah, spolu, starosti, času izteka pogodbe), saj bomo le na tak način lahko pripravili za vas prilagojeno sporočilo. Tovrstni obdelavi lahko v vsakem trenutku ugovarjate. Zavarovalnica je prav tako upravičena pošiljati svoja sporočila in dopise opremljene s trženjskimi vsebinami.
 • kontaktiranja za namene izboljšave, razvoja in nadgradnje storitev s čimer ugotavljamo zadovoljstvo s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo,
 • namen priprave na prodajni razgovor s stranko glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja, pri čemer se ugotavlja njene potrebe in zahteve izvede njeno kontaktiranje,
 • za namene sklenitve, obdelave in izmenjave osebnih podatkov za namene pozavarovanja,
 • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom.
Obdelava na podlagi privolitve

Vaše osebne podatke prav tako obdelujemo na podlagi vaše privolitve, pri čemer slednjo večinoma pridobivamo za namene ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo osebnega okusa, interesov, in vedenja, tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb, pri katerih se uporabljajo invazivnejše metode analiziranja posameznika.

Privolitev nam podate na primer, ko sodelujete v naših nagradnih igrah, promocijskih ponudbah ali pri naročilu na naše spletne novičke, v kolikor nimamo druge podlage za njihovo pošiljanje (npr. legitimni interes za neposredno trženje v kolikor z vašimi kontakti že razpolagamo).

V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja in sicer do preklica. Obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve lahko ugovarjate kadarkoli na naš fizični ali elektronski naslov. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Glede zbiranja osebnih podatkov otrok pojasnjujemo, da so storitve ter dejavnost Prve osebne zavarovalnice, d. d., namenjene širši javnosti.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., osebnih podatkov otrok oz. mladoletnih oseb ne zbira namerno.

Če stranka navede, da je mlajša od 15. let, mu bodisi preprečimo posredovanje osebnih podatkov bodisi zahtevamo soglasje staršev za obdelavo podatkov o otroku. Osebne podatke mladoletnih oseb zavestno zbiramo samo pri njihovih skrbnikih in samo, če in v kolikor je obdelava in uporaba osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pogodbenega razmerja.

Osebne podatke posameznikov v Prvi osebni zavarovalnici, d. d. obdelujejo:

 • zaposleni v Prvi osebni zavarovalnici, d. d.,
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci Prve osebne zavarovalnice, d. d.
 • druge osebe izključno, če ste dali privolitev za obdelavo,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Seznam kategorij pogodbenih obdelovalcev je razviden iz seznama.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi posameznika, ščitila pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko vaši osebni podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Prva osebna zavarovalnica ne odgovarja za morebitno zlorabo ali razkritje osebnih podatkov posameznika, ki je posledica neustreznega ravnanja posameznika.

V Prvi osebni zavarovalnici, d. d., prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

Nešifriranih obvestil o podatkih strank po elektronski pošti ne pošiljamo. Pri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov, uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam.

Omrežje za obdelavo podatkov Prve osebne zavarovalnice, d. d., je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu, ki ustreza najnovejšemu stanju tehnike. Notranje aplikacije zavarovalnice so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim ključem in geslom. Znotraj aplikacij so uporabniške pravice omejene glede na poslovno uporabo prek sistemov za dostop.

V Prvi osebni zavarovalnici, d. d., preverjamo, ali so sistemi zaščiteni pred poskusi nedovoljenega dostopa.

V primeru, da ne želite prejemati trženjskih vsebin Prve osebne zavarovalnice, d. d., nam lahko to kadarkoli sporočite na naš elektronski naslov: info@prva.si ali po pošti na: Prva osebna zavarovalnica, d. d., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

Ne glede na vašo izjavo, da ne želite več prejemati obvestil po elektronski pošti, vam bomo še naprej pošiljali obvestila, v primeru, da ste nam sporočili naslov elektronske pošte in da gre za obvestila, s katerimi morate biti seznanjeni v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, pravili h katerim ste pristopili s sklenitvijo pogodbenega razmerja ali smo vam jih dolžni posredovati v skladu s splošnimi pogoji poslovnega razmerja.

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave oz. do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav oziroma do podaje ugovora obdelavi za neposredno trženje na podlagi legitimnega interesa.

V kolikor ste s Prvo osebno zavarovalnico, d. d., v pogodbenem razmerju oz. imate z nami sklenjeno zavarovalno pogodbo, rok hrambe določa Zakon o zavarovalništvu. Ta znaša največ 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa deset let po zaključku sodnega postopka.

Po preteku roka hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika. Popolni in ažurni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu in ne za druge namene, v kolikor nam za to niste dali privolitve ali takšna uporaba ni dopustna v skladu s predpisi.

Ne glede na navedeno pa si morajo tudi posamezniki sami prizadevati, da Prvo osebno zavarovalnico, d. d., obveščajo o spremembah osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih in so pomembni za izvajanje pogodbenega razmerja. Podatke bomo popravimo in dopolnimo takoj, ko smo obveščeni o spremembi.

V nadaljevanju vam predstavljamo vse vaše pravice, ki jih imate v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov in zagotavljanjem njihove zakonite in transparentne obdelave.

V primeru nejasnosti v zvezi s pravicami, lahko vedno zaprosite za dodatna pojasnila našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

Pravica do dostopa

Na vašo zahtevo smo vam dolžni posredovati informacijo o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način. Dolžni smo tudi pojasniti vsakega od načinov in vsak namen obdelave osebnih podatkov posameznika. Za dodatne kopije ali v primeru očitno neutemeljenih ali ponavljajočih se zahtev lahko zaračunamo razumne stroške dela in materiala.

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo in ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka osebnih podatkov, če so napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen. O popravku podatka vas obvestimo skladno z zakonodajo.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani, jih ne potrebujemo več in ki jih nismo več dolžni obdelovati oziroma v vseh ostalih primerih, ki jih določa zakonodaja (npr. ugovor obdelavi ali preklic privolitve).

Posameznik lahko kadarkoli prekliče privolitev za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. Pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do omejitve obdelave

Obdelavo osebnih podatkov na vašo zahtevo v omejimo v primerih, ki jih določa zakonodaja. Gre za primere, kadar posameznik oporeka njihovi točnosti (v tem primeru bomo obdelavo osebnih podatkov omejili za čas preverjanja točnosti teh podatkov), jih ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,  za čas preverjanja legitimnega interesa upravljavca za obdelavo ipd.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, na vašo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu, kadar je to v skladu s področno zakonodajo. V kolikor bo to mogoče  bomo podatke posredovali v strukturirani splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora

Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na zakonitih interesih, vključno z oblikovanjem profilov. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do ugovora pri avtomatizirani obdelavi

Je pravica, da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Zgoraj navedene pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: Prva osebna zavarovalnica, d. d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana ali info@prva.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Na enak način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali ali ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja na podlagi legitimnega interesa. Preklic privolitve oziroma ugovor obdelavi ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na njeni podlagi izvajala do njenega preklica.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

Če zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je to mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

V kolikor bomo ocenili, da so vaše zahteve za posredovanje osebnih podatkov pretirano ponavljajoče se ali neutemeljene lahko vašo zahtevo zavrnemo ali pa vam zaračunamo stroške posredovanja.

V Prvi osebni zavarovalnici, d. d., si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov.

Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov oziroma v drugih primerih, kot jih predvideva zakonodaja.

Z Informacijskim pooblaščencem lahko posameznik kadarkoli stopi v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Nekatere vaše osebne podatke, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu (npr. spol, starost, zdravstveno stanje) lahko uporabimo v postopku ocene nevarnosti in vplivajo na določitev višine premij ter za druge interne potrebe zavarovalnice. Omejeno se poslužujemo uporabe profiliranja za nekatere zakonite interese, prav tako pa lahko oblikujemo profile na podlagi vašega izrecnega soglasja.

O sklenitvi ali prekinitvi zavarovalne pogodbe, o morebitni izključitvi posameznega tveganja ali o višini premije, ki jo morate plačati, lahko odločamo v celoti avtomatizirano. V tem primeru imate pravico od nas zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vpliva, pri čemer navedeno ne velja, v kolikor so izpolnjeni določeni pogoji, ki jih predvideva zakonodaja.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., si pridržuje pravico občasno posodobiti predmetno Politiko zasebnosti, skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Prva osebna zavarovalnica, d. d., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Prva osebna zavarovalnica, d. d., priporoča, da stranke redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Prva osebna zavarovalnica, d. d., varuje njihovo zasebnost.

 

Ta Politika zasebnosti se uporablja od 25. 5. 2018  do preklica oz. do morebitne spremembe.

Prva osebna zavarovalnica, d. d.

Ljubljana, 24. 5. 2018

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin