V želji, da razpolagate z vsemi pomembnimi informacijami, smo pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave vaših osebnih podatkov pri poslovanju z vami. Povzeli smo jih v predmetni Politiki varstva osebnih podatkov za naše stranke, ki zagotavlja naslednje informacije:

 • o upravljavcu osebnih podatkov ter pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov,
 • podlage, namene in vrste obdelave ter čas hrambe,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter
 • druge informacije vezane na obdelavo vaših osebnih podatkov v zavarovalnici, kot jih predpisuje zakonodaja in sledijo iz nadaljevanja.

Osebne podatke predstavljajo informacije v zvezi z vami, na podlagi katerih vas lahko individualno določimo. Predvsem gre za vaše ime, naslov, EMŠO, datum rojstva, telefonsko številko, IP številko, številko zavarovalne police ipd.

Upravljavec osebnih podatkov je tisti, ki določa namene in sredstva obdelave vaših podatkov. V kolikor ste z nami delili vaše osebne podatke je njihov upravljavec PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana.

Seznanjamo vas s postopkom oddelitve družbe PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, ki se je s 1. 10. 2021 / v letu 2021 prenesla dejavnost prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in pokojninski rent na novoustanovljeno družbo PRVA pokojninska družba, d.d. (*)

PRVA pokojninska družba, d.d. je univerzalni pravni naslednik vseh pravnih razmerij v zvezi s prejetim premoženjem s strani PRVE Osebne zavarovalnice, d.d. Skupaj s prenosom pogodb in so se prenesli tudi osebni podatki zavarovalcev, zavarovancev in z njimi povezanih upravičencev na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo, d.d., s sedežem na Fajfarjevi ulici 33 v Ljubljani. PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., kot prenosna družba, je poskrbela za varen prenos osebnih podatkov, PRVA Pokojninska družba, d.d., kot družba prevzemnica, pa zagotavljala enako raven skrbnega ravnanja z osebnimi podatki.

Ker PRVA Osebna zavarovalnica, d.d. obdeluje večje količine osebnih podatkov, med katerimi so prav tako občutljivi osebni podatki, je imenovala t.i. pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Na njo lahko naslovite morebitna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki:

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
PRVA Osebna zavarovalnica, d.d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana

Ali na elektronski naslov: pooblascenec.vop@prva.si

Zavarovalnica osebne podatke običajno pridobi neposredno od vas, pri čemer nastopate kot potencialna stranka, zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec.

V določenih primerih lahko vaše podatke pridobimo od tretje osebe. Gre za primere:

 • sklenitve kolektivnega zavarovanja, ko nam lahko podatke, ki so potrebni za vključitev v zavarovanje, posreduje vaš delodajalec,
 • pridobitve podatkov o zavarovanih osebah, ki nam jih zagotovi zavarovalec (npr. nezgodno zavarovanje otrok),
 • posredovanja podatkov o upravičencih s strani zavarovalca, kadar posamezna vrsta zavarovanja možnost določitve upravičenca omogoča,
 • prijav škod s strani povzročiteljev ter podatke, ki jih pridobimo s strani oškodovancev in prič,
 • ko podatke pridobimo od drugih oseb na podlagi vaše privolitve.

Poleg tega lahko za izvajanje naših storitev v skladu s predpisi uporabljamo tudi podatke, pridobljene iz naslednjih virov:

 • iz zbirk podatkov državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, zavodov in drugih oseb javnega prava ter nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb, na podlagi pisne zahteve in v zvezi z zbirkami osebnih podatkov, ki jih le-te vodijo,
 • iz zbirk podatkov izvajalcev zdravstvenih in z njimi povezanih storitev,
 • drugih zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja,
 • javno objavljenih podatkov in/ali zbirk podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov.

Za sklenitev zavarovalne pogodbe nam morate zagotoviti podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki smo jih dolžni zbrati v skladu s predpisi. Gre predvsem za podatke, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu in so razvidni na naslednji povezavi.

Pojasnjujemo še, da nam za potrebe sklenitve ali izvrševanja zavarovalne pogodbe niste dolžni podati privolitve za druge namene obdelave osebnih podatkov in zagotavljati dodatnih (neobveznih) podatkov. Neobvezni podatki so na naših dokumentih vedno označeni z zvezdico(*). Podaja privolitve oziroma njena odsotnost ali njen preklic v ničemer ne vplivajo na sklenitev ali veljavnost zavarovalne pogodbe.

Obdelava na podlagi zakona

Osebne podatke in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih sme PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., obdelovati, lahko določa zakon. V zavarovalniški panogi je to predvsem Zakon o zavarovalništvu v 268. členu. Pojasnjujemo, da moramo zvezi z zavarovalnimi produkti, kot jih določa Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ugotavljati istovetnost stranke ter upravičenca in o vas pridobiti dodatne podatke (npr. politična izpostavljenost in podatek o državljanstvu). V ta namen lahko tudi zahtevamo posredovanje kopije vašega osebnega dokumenta in sicer v skladu z zakonodajo s področja potnih listin in osebne izkaznice. Slednje se pojavlja predvsem v postopku izvedbe videoidentifikacie, kjer zavarovalnica obdeluje tako vašo fotografijo kot kopijo osebnega dokumenta v skladu Pravilnikom o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva. V kolikor v pogodbeno razmerje vstopa pravna oseba smo dolžni obdelovati osebne podatke o njenem dejanskem lastniku, ki je fizična oseba.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku in CRS ter FATCA sporazumi, ki urejajo izmenjavo podatkov na področju obdavčitve, poročevalske finančne institucije Slovenije, med katere spada tudi PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., zavarovalnica ob sklenitvi zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja zbira informacije o računih nerezidentov ter jih letno sporoča Finančni upravi RS.

Na podlagi druge zakonodaje prav tako obdelujemo vaše podatke za izpolnjevanje naših davčnih obveznosti ter nadzorstvenih zahtev. V teh primerih namene obdelave določa posamezen predpis.

Obdelava na podlagi pogodbe

Osebne podatke obdelujemo zaradi izvajanja zavarovalne pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Brez posredovanja vaših podatkov, kot jih predvideva zakon, zavarovalne pogodbe z vami ni mogoče skleniti in gre tako za obvezne podatke. Poleg zakonsko predpisanih podatkov, potrebnih za sklenitev pogodbe) lahko od vas pridobimo tudi druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje pravic in obveznosti iz pogodbe in jih obdelujemo v ta namen.

Pri obdelavi v okviru izvrševanja pogodbe vaše osebne podatke obdelujemo za namene identifikacije stranke, ugotavljanja potreb in zahtev, priprave ponudbe, ocene tveganosti stranke, sklenitve pogodbe oziroma izdelavo police, spremembah zakonodaje ali pogojev, posredovanja informacij stranki o sklenjeni pogodbi ter reševanju njenih zahtevkov, obračunavanju premij, izvajanja postopkov izterjave ter obračunavanja provizij naših pogodbenih sodelavcev ter opredelitev njihove učinkovitosti in priprave poročil. Za namene reševanja zahtevkov posameznikov vezanih na uveljavljanje zavarovalnine ali odškodnine lahko pridobivamo tudi dodatne podatke, kadar je to relevantno tudi vaše zdravstvene podatke.

Zavarovalnica lahko za potrebe izplačila škod, rent ali drugih nakazil ter za ustanovitev direktne obremenitve trajnika za plačilo obveznosti (SEPA) od vas zahteva posredovanje fotokopije bančne kartice. Zavarovalnica bo kopijo po vpogledu uničila. V kolikor kopije ne želite posredovati, bo zavarovalnica v bančno kartico izvedla vpogled. Gre za obdelave osebnih podatkov brez katere izvajanje pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe ne bi bilo mogoče.

V primeru vinkulacije zavarovalne police zavarovalnica lahko vinkulanta obvešča o opominjanju, kapitulaciji in prekinitvi pogodbe zaradi neplačila.

Zavarovalnica bo telefonsko številko, ki jo posameznik zagotovi v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, ob sklepanju ali tekom trajanja zavarovalnega razmerja, lahko uporabila za izvrševanje pravic in obveznosti iz zavarovanja (npr. komunikacija ob naročilu termina obravnave pri zavarovanju Prva Zdravje ter izvajanje obveščanja o zapadlih in neplačanih zavarovalnih premijah po SMS). V postopku spletnega sklepanja zavarovanj pa je obdelava telefonske številke nujna za sklenitev zavarovanja, saj s potrditvijo po SMS stranka odda ponudbo za sklenitev zavarovanja.

Obdelava na podlagi legitimnega interesa

Osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi naših legitimnih interesov ali interesov tretjih oseb, razen kadar nad temi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov tako skrbno pretehtamo sorazmernost predvidene obdelave s kakršnimikoli pozitivnimi ali negativnimi vplivi na vas oziroma vaše pravice z vidika varstva osebnih podatkov. Pri tem prav tako upoštevamo ali gre za obdelavo, ki jo lahko utemeljeno pričakujete.

Te obdelave so na primer potrebne:

a.) Zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov

Zavarovalnica izvaja obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij, preprečevanja nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov zavarovalnice ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente. V ta namen zavarovalnica prav tako izvaja tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev.

Gre za ukrepe, ki povečujejo zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek teh omrežij in sistemov, s strani javnih organov, skupin za odzivanje na računalniške grožnje, skupin za odzivanje na računalniške varnostne incidente, ponudnikov elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter ponudnikov varnostnih tehnologij in storitev. Ti ukrepi in obdelave se nanašajo na osebne podatke strank zavarovalnice ali tretjih oseb (npr. na obiskovalce spletnih strani ali spletnih storitev zavarovalnice).

b.) Za preprečevanje in ugotavljanje  zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj

Zavarovalnica lahko v primeru suma zlorab oziroma kaznivih ravnanj v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o stranki za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim zavarovalnicam, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Zavarovalnica lahko podatke prav tako obdeluje za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v zavarovalnici pred grožnjami in nasiljem (npr. videonadzor v prostorih kjer poslujemo s strankami).

Zavarovalnica pri svojem poslovanju vzpostavlja in vodi listo oseb, za katere na podlagi preteklih izkušenj ali opozoril znotraj panoge ocenjuje, da sklepanje poslovnih razmerij z njimi ni ustrezno. Gre za stranke ali zavarovalne zastopnike, ki so bili osumljeni prevar, goljufij ali drugih nezakonitih ravnanj in zlorab.

c.) Zaradi zasledovanja naših poslovnih ciljev

Iz razlogov zasledovanja naših poslovnih ciljev lahko izvajamo obdelavo osebnih podatkov za naslednje namene:

  • za namene neposrednega trženja potencialnim, preteklim in obstoječim strankam brez oblikovanja profilov. V tem primeru bomo, v kolikor obstajajo, vpogledali v vaša obstoječa zavarovanja in opravili osnovno segmentiranje (npr. po regijah, spolu, starosti, času izteka pogodbe), saj bomo le na tak način lahko pripravili za vas relevantno sporočilo (npr. ponujanje novih zavarovalnih produktov, pošiljanje bonov za (znižano) plačilo premije, nagrajevanje zvestobe strank z reklamnimi darili, pošiljanje vabil na dogodke, obvestilo o ne-dokončanju postopka spletnega sklepanja ipd.). Tovrstni obdelavi lahko v vsakem trenutku ugovarjate. Zavarovalnica je prav tako upravičena pošiljati svoja sporočila in dopise opremljene s trženjskimi vsebinami.
  • kontaktiranja za namene izboljšave, razvoja, testiranja  in nadgradnje sistemov, produktov in storitev zavarovalnice, s čimer ugotavljamo zadovoljstvo s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo (v smislu pred ali po prodajnih aktivnosti),
  • priprave na prodajni razgovor s stranko glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja, pri čemer se ugotavlja njene potrebe in zahteve izvede njeno kontaktiranje,
  • za namene sklenitve, obdelave in izmenjave osebnih podatkov za namene pozavarovanja,
  • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
  • predizpolnjevanja podatkov obstoječih strank na dokumentih. Zavarovalnica pri pripravi obrazcev, ki jih uporablja pri poslovanju ali pri pripravi sklepalne dokumentacije za že obstoječe stranke (npr. ponudbe, izjave o vključitvi, obrazec za podajo privolitev, test potreb in zahtev stranke, zahteva za odkup, spremembo naložbene politike, ponudba za rento itd.), katerih osebni podatki se v njenih evidencah že nahajajo, lahko le-te izpiše iz sistema na sklepalno dokumentacijo avtomatizirano,
  • pridobivanja podatkov o plačnikih obveznosti iz zavarovanj, ki niso stranke pogodbe (t.j. osebno ime, naslov, davčna številka, datum rojstva, pri direktnih obremenitvah SEPA pa tudi številka bančnega računa in banka,
  • izplačila škod, odkupov in predujmov na zavarovanjih, izplačilu rente ter odkupih iz dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko pridobivamo kopijo bančne kartice, z namenom ustrezne identifikacije številke bančnega računa osebe, ki ji je potrebno nakazati sredstva. Če zavarovalnica že razpolaga z zanesljivo informacijo o številki bančnega računa stranke ali upravičenca (npr. Sepa ali pretekli transferji) tega podatka ne zahteva ponovno (n. sorazmernosti). Podatek uničimo po uspešni izvedbi nakazila.
  • enoznačne identifikacije ter izvedbo povezovanja podatkov, ki jih ima o strankah, zavarovalnica pridobiva podatek o davčnih številkah dejanskih lastnikov svoji strank.
Obdelava na podlagi privolitve

Vaše osebne podatke prav tako obdelujemo na podlagi vaše privolitve, pri čemer slednjo večinoma pridobivamo z ocenjevanjem nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti z analizo osebnega okusa, interesov, in vedenja, tega posameznika (profiliranje) in sicer za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb, pri katerih se uporabljajo invazivnejše metode analiziranja posameznika.

Privolitev nam podate tudi, ko sodelujete v naših nagradnih igrah, promocijskih ponudbah ali pri naročilu na naše spletne novičke, v kolikor nimamo druge podlage za njihovo pošiljanje (npr. legitimni interes za neposredno trženje kadar z vašimi kontakti že razpolagamo na podlagi sklenjene pogodbe (ZVOP-2, ZEKom-2)).

V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja in sicer do preklica. Obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve lahko ugovarjate kadarkoli na naš fizični ali elektronski naslov. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica in obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na drugih pravnih podlagah.

Kadar vašo privolitev pridobimo preko pogodbenika A1, Slovenija d.d., boste o tem prejeli SMS sporočilo z navodilom za preklic privolitve. A1, Slovenija d.d. nam posreduje naslednje vaše osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • poštno številko,
 • naslov prebivališča (ulica, številka stavbe), v kolikor ga posameznik poda,
 • kontaktna telefonska številka,
 • datum in ura pridobitve soglasja posameznika za posredovanje podatkov
 • morebitni preklic privolitve za posredovanje podatkov PRVI Osebni zavarovalnici, d.d.,
 • informacija, kdaj lahko PRVA Osebna zavarovalnica, d.d. kontaktira posameznika, v kolikor posameznik takšno željo izrazi.

Osebne podatke posameznikov obdelujejo primarno zaposleni pri upravljavcu PRVA Osebna zavarovalnica, d.d. (v okviru svojih delovnih nalog), poleg njih pa tudi:

 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti,
 • pogodbeni obdelovalci PRVE Osebne zavarovalnice, d.d.
 • druge osebe, če ste dali privolitev za obdelavo,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Zavarovalnica z namenom lažjega posredovanja in svetovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb in vzpostavljanja hitrejšega stika med zavarovalcem in zavarovalnico osebne podatke strank lahko posreduje v obdelavo zavarovalnim zastopnikom ali posrednikom, ki zavarovalnico zastopajo ali posredujejo pri sklenitvi določene zavarovalne pogodbe. Zavarovalni zastopniki zagotavljajo pomoč pri izvrševanju pravic iz zavarovalne pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice. V ta namen lahko zavarovalnica zastopnika obvesti glede nastanka škode, tipu škode in izplačilu (zavrnjeno, v celoti, delno).

Seznam kategorij pogodbenih obdelovalcev in drugih uporabnikov je razviden iz seznama.

V PRVI Osebni zavarovalnici, d.d., prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z organizacijskimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do osebnih podatkov.

Nešifriranih obvestil o podatkih strank po elektronski pošti ne pošiljamo. Pri zbiranju in prenosu občutljivih podatkov, uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer) s 128 bitnim kodirnim ključem. Šifriranje SSL deluje tako, da so poslani podatki nečitljivi vsem, razen nam. Stranke pozivamo, da nam osebnih podatkov ne pošiljajo po elektronski poti, brez, da bi pri tem uporabili ustrezne ukrepe za njihovo zavarovanje.

Omrežje za obdelavo podatkov PRVE Osebne zavarovalnice, d.d., je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu, ki ustreza najnovejšemu stanju tehnike. Notranje aplikacije zavarovalnice so dostopne samo po prijavi z individualnim uporabniškim ključem in geslom. Znotraj aplikacij so uporabniške pravice omejene glede na poslovno uporabo prek sistemov za dostop.

V PRVI Osebni zavarovalnici, d.d., preverjamo, ali so sistemi zaščiteni pred poskusi nedovoljenega dostopa.

Zavarovalnica lahko osebne podatke svojih potencialnih, obstoječih in preteklih strank uporablja za namen neposrednega trženja in tudi na podlagi zakonitega interesa zavarovalnice. V primeru, da ne želite prejemati trženjskih vsebin PRVE Osebne zavarovalnice, d.d., nam lahko to kadarkoli sporočite na naš elektronski naslov: info@prva.si ali po pošti na: Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana.

Ugovor obdelavi za neposredno trženje na podlagi zakonitega interesa ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na tej podlagi izvajala do podaje ugovora in ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo na drugih pravnih podlagah.

Ne glede na vašo izjavo, da ne želite več prejemati trženjskih obvestil po elektronski pošti (odjava od novic), vam bomo na naslov elektronske pošte še naprej pošiljali obvestila, s katerimi morate biti seznanjeni v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, pravili h katerim ste pristopili s sklenitvijo pogodbenega razmerja ali smo vam jih dolžni posredovati v skladu s splošnimi pogoji poslovnega razmerja, če ste izbrali tovrsten način obveščanja v okviru izvrševanja zavarovalne pogodbe.

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave oz. do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav oziroma do podaje ugovora obdelavi za neposredno trženje na podlagi legitimnega interesa.

V kolikor ste s PRVO Osebno zavarovalnico, d.d. v pogodbenem razmerju in imate z nami sklenjeno zavarovalno pogodbo, rok hrambe določa Zakon o zavarovalništvu. Ta znaša največ 10 let:

 • po prenehanju zavarovalne pogodbe,
 • po koncu obdelave zavarovalnega primera v primeru nastanka zavarovalnega primera,
 • po zaključku sodnega postopka v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb.

Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka.

Podatki o potencialnih zavarovancih in zavarovalcih se shranjujejo najdlje do trenutka sklenitve zavarovalne pogodbe ali najdlje tri mesece od zaključka pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe, vendar ne dlje kot šest mesecev od dneva njihove pridobitve.

Najkasneje s prvim dnem naslednjega meseca od poteka roka hrambe se vaši osebni podatki izbrišejo ali nepovratno anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost osebnih podatkov strank, kar lahko stori v skladu s predpisi in/ali na podlagi privolitve posameznika.

Posamezniki, ki so stranke zavarovalnice, so dolžni PRVO Osebno zavarovalnico, d.d., v roku, kot izhajajo iz pogojev zavarovanja, obvestiti o spremembah osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih in so pomembni za izvajanje pogodbenega razmerja. Določene osebne podatke lahko spremenite tudi na našem spletnem portalu moja PRVA.

Podatke popravimo in dopolnimo takoj, ko smo obveščeni o spremembi in smo zagotovili vašo identifikacijo po notranjem postopku zavarovalnice.

V nadaljevanju vam predstavljamo vse vaše pravice, ki jih imate v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov in zagotavljanjem njihove zakonite in transparentne obdelave.

V primeru nejasnosti v zvezi s pravicami, lahko vedno zaprosite za dodatna pojasnila našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov.

Pravica do dostopa

Na vašo zahtevo smo vam dolžni posredovati informacijo o tem, katere vaše osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom. Te podatke smo dolžni posredovati v razumnem času in na jasen način. Dolžni smo tudi pojasniti vsakega od načinov in vsak namen obdelave osebnih podatkov posameznika. Za dodatne kopije ali v primeru očitno neutemeljenih ali ponavljajočih se zahtev lahko zaračunamo razumne stroške dela in materiala.

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo in ki jih obdelujemo, imate pravico do popravka osebnih podatkov, če so napačni, zastareli ali kakorkoli drugače neresnični ali neustrezni. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo oziroma obdelujemo, neustrezen. O popravku podatka vas obvestimo skladno z zakonodajo.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani, jih ne potrebujemo več in ki jih nismo več dolžni obdelovati oziroma v vseh ostalih primerih, ki jih določa zakonodaja (npr. ugovor obdelavi ali preklic privolitve).

Pravica do omejitve obdelave

Obdelavo osebnih podatkov na vašo zahtevo v omejimo v primerih, ki jih določa zakonodaja. Gre za primere, kadar posameznik oporeka njihovi točnosti (v tem primeru bomo obdelavo osebnih podatkov omejili za čas preverjanja točnosti teh podatkov), jih ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,  za čas preverjanja legitimnega interesa upravljavca za obdelavo ipd.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, na vašo zahtevo posredujemo drugemu upravljavcu, kadar je to v skladu s področno zakonodajo. V kolikor bo to mogoče  bomo podatke posredovali v strukturirani splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora

Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na zakonitih interesih, vključno z oblikovanjem profilov. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Zgoraj navedene pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana ali info@prva.si ali pooblascenec.vop@prva.si,  z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Na enak način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali ali ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja na podlagi legitimnega interesa. Preklic privolitve oziroma ugovor obdelavi ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na njeni podlagi izvajala do njenega preklica.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

Če zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je to mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

V kolikor bomo ocenili, da so vaše zahteve za posredovanje osebnih podatkov pretirano ponavljajoče se ali neutemeljene lahko vašo zahtevo zavrnemo ali pa vam zaračunamo stroške posredovanja.

V PRVA Osebna zavarovalnica, d.d. si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov.

Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menite, da se osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov oziroma v drugih primerih, kot jih predvideva zakonodaja.

Z Informacijskim pooblaščencem lahko posameznik kadarkoli stopi v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Nekatere vaše osebne podatke, ki jih določa Zakon o zavarovalništvu (npr. spol, starost, zdravstveno stanje) lahko uporabimo v postopku ocene nevarnosti in vplivajo na določitev višine premij ter za druge interne potrebe zavarovalnice. Omejeno se lahko poslužujemo uporabe profiliranja za nekatere zakonite interese, prav tako pa lahko oblikujemo profile na podlagi vašega izrecnega soglasja.

O sklenitvi ali prekinitvi zavarovalne pogodbe, o morebitni izključitvi posameznega tveganja ali o višini premije, ki jo je potrebno plačati, lahko zavarovalnica odloča v celoti avtomatizirano. V tem primeru imate pravico od nas zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vpliva, pri čemer navedeno ne velja, v kolikor so izpolnjeni določeni pogoji, ki jih predvideva zakonodaja.

PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., si pridržuje pravico občasno posodobiti predmetno Politiko zasebnosti, skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Prva osebna zavarovalnica, d.d., uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

PRVA Osebna zavarovalnica, d.d., priporoča, da stranke redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Prva osebna zavarovalnica, d.d., varuje njihovo zasebnost.

 

Ta Politika zasebnosti se uporablja od 8. 12. 2020 do preklica oz. do morebitne spremembe.

PRVA Osebna zavarovalnica, d.d.

Ljubljana, 8. 12. 2020

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]