Medijsko središče  

PRVA tudi v 2016 poslovala uspešno 

Sporočilo za medije

PRVA osebna zavarovalnica, d. d.

Ljubljana, 24. 3. 2017 – PRVA je v letošnje leto vstopila zelo uspešno, z dobičkom 3,29 milijona evrov, več kot 34 milijonov evrov zbrane kosmate premije. V letu 2016 je beležila 16 % porast premije riziko življenjskih zavarovanj in 48 % porast premije naložbenih zavarovanj, ki predstavljajo vedno večji in pomembnejši delež v kosmati premiji družbe.

PRVA, članica zavarovalniškega holdinga PRVA Group, je v letu 2016 uspešno nadaljevala dejavnost prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer je eden od vodilnih ter specializiranih ponudnikov na trgu. Konec leta je bilo pri Prvi v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 80.177 zavarovancev, pogodbo o izvajanju kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa je imela sklenjeno z 2.905 delodajalci. Vrednost pokojninskih skladov vključno z rentnim skladom je na zadnji dan lanskega leta znašala 268,18 milijona evrov.

Ne glede na čedalje boljšo ozaveščenost slovenskega naroda in zaupanje v pokojninsko varčevanje, je zavarovalnica v 2016 zbrala milijon evrov manj skupne premije kot leto poprej, glavni razlog za to pripisujejo upadu novo sklenjenih rent za tretjino, medtem ko so se zbrana povprečna sredstva v pokojninskih skladih PRVE še povečala. »Opažamo, da je sprememba zakonodaje povzročila podaljševanje dela oziroma upočasnjeno upokojevanje. Premija je nižja zaradi upada na rentah, saj se število rentnikov v zadnjih dveh letih zmanjšuje, je pa to vsekakor nekaj, kar smo v našem podjetju znali predvideti. Naša družba se ne glede na ta podatek, danes lahko pohvali z nadaljevanjem rasti tudi v letošnjem letu. Naša sredstva v upravljanju so namreč konec februarja presegla 300 milijonov evrov.«, je stanje komentiral izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, Janez Kranjc. V miselnost Slovencev tako še naprej nedvomno prodira zavedanje, da je renta pomemben del dohodkov v tretjem življenjskem obdobju in da njeni prejemniki že pomembno računajo nanjo. V minulem letu je povprečna renta pri PRVI znašala približno 100 evrov, kar glede na povprečno neto starostno pokojnino 613 evrov (ZPIZ) lahko pomeni več kot 10-odstotni dodatek in nezanemarljiv prispevek k boljšemu življenjskemu standardu. Glede na daljšo dobo varčevanja in s tem višje privarčevane zneske še vedno drži pravilo, da se bo dodatna pokojnina postopno povečevala.

V Prvi osebni zavarovalnici smo s 1. januarjem 2016 vpeljali nove pokojninske načrte, ki so nadomestili stare. V novih pokojninskih načrtih smo sledili zakonodajni možnosti o vpeljavi naložbene politike življenjskega cikla in tako so bili vsi naši zavarovanci vključeni v pokojninske načrte, ki omogočajo varčevanje v skladu s politiko življenjskega cikla, torej varčevanje v skladu z naložbeno politiko, ki ustreza zavarovančevi starosti oz. njegovi dobi do upokojitve. Vpeljavo naložbene politike življenjskega cikla ocenjujemo zelo pozitivno, saj je ob dolgoročnih naložbah/varčevanju, moč pričakovati višje donose. Skladno s slednjim, se 75 % novo vplačane premije razporeja v sklade glede na starost posameznikov. Če gledamo celotna sredstva v upravljanju, pa je slika sicer drugačna, saj glavnina sredstev, zbranih do uvedbe skladov življenjskega cikla, še ostaja v zajamčenih skladih – skupaj dobrih 90 %, vendar pa se je v zadnjem kvartalu lanskega leta, kar nekaj naših zavarovancev odločilo, da tudi že privarčevana sredstva pred uvedbo naložbene politike življenjskega cikla prenese v sklade glede na njihovo starost. Struktura vključenosti po skladih življenjskega cikla v PRVI osebni zavarovalnici: 38 % vključenih novo premijo vplačuje v dinamični sklad, 37 % v uravnoteženi sklad in ostali v skladih z zajamčeno donosnostjo.

Na področju riziko življenjskih zavarovanj z dodatnimi kritji za primer zaščite dohodka smo v minulem letu zabeležili 16 % porast premije, medtem ko je le-ta pri naložbenih življenjskih porasla za kar 48 %. Eden izmed poglavitnih razlogov za rast riziko življenjskih zavarovanj v tej kategoriji je relativno nizka stopnja penetracije teh produktov na slovenskem tržišču v primerjavi z razvitimi evropskimi trgi. Kot enega izmed glavnih razlogov za rast naložbenih življenjskih zavarovanj je moč pripisati dejstvu, da smo v letu 2016 beležili rekordno nizke obrestne mere na depozite v klasičnih bančnih produktih, kar je varčevalce spodbudilo k drugim, donosnejšim oblikam varčevanja kot so naložbena življenjska zavarovanja. Poleg tega smo v lanskem letu v PRVI osebni zavarovalnici v naš produktni portfelj dodali nov naložbeni produkt PRVA Premium naložba, kar med drugim rezultira v porastu tovrstnih zavarovanj.

Dodatne informacije:
katerina.steiner@prva.si; 01 777 75 84


Ključne besede:
Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]