Skozi celotno obdobje varčevanja v naložbenih življenjskih zavarovanjih PRVE lahko naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Svoja sredstva lahko vlagate v tri sklade, ki jih upravlja zavarovalnica: PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni. Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določite, kolikšen delež se bo nalagal v posamezni sklad.

Upravljanje svojih sredstev lahko tudi v celoti prepustite nam. Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE delež tveganih naložb v posameznikovem portfelju prilagaja starosti varčevalca. To pomeni, da lahko mlajši varčevalci prevzamejo več naložbenega tveganja, z višanjem starosti pa se prevzemanje tveganja zmanjšuje.


 

Obvešèamo vas, da smo v PRVI Osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.
Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb, temveè so spremembe bolj tehniène narave in sicer:

 • v prospektu PRVA Varni se v členu 10.1.1 dopolni višina upravljavske provizije,
 •  v prospektu PRVA Varni se èlen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja,
 •  v prospektu PRVA Obvezniški se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja,
 •  v prospektu PRVA Obvezniški se iz člena 1.2.1 èrta odstavek glede obsega dodatnih likvidnih sredstev,
 •  v prospektu PRVA Delniški se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja.

Spremenjeni Prospekti zaènejo za obstojeèe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2022. Dostopni so na spletni strani www.prva. si. Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstojeèega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Èe zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstojeèem notranjem skladu in zanje veljajo doloèbe spremenjenega prospekta.

Drznejšim varčevalcem z velikimi pričakovanji, ki ste pripravljeni prevzeti tudi več naložbenega tveganja z višjimi kratkoročnimi nihajnostmi sredstev, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Delniški. Cilj tega sklada je namreč kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz kapitalske rasti naložb. Portfelj sklada sestavljajo globalno razpršene delniške naložbe in naložbe v delnice v obliki investicijskih skladov (ETF-jev). Gre za kombinacijo, ki ob dolgoročnem varčevanju omogoča tudi višje donose.

Prospekt notranjega sklada PRVA Delniški

Varčevalcem, ki niste pripravljeni veliko tvegati in ste zadovoljni s konservativnimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Varni. Naložbeni cilj tega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti privarčevanih sredstev za ohranjanje njegove realne vrednosti, ki bo izvirala iz obresti in deloma iz kapitalskih dobičkov in dividend. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v likvidne državne obveznice držav članic OECD in EU, instrumente denarnega trga in lokalne depozite.

Prospekt notranjega sklada PRVA Varni

 

Obveščamo vas, da smo v Prvi osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb, temveč so spremembe bolj tehnične narave in sicer:

 • uskladijo se podatki o pooblaščenem revizorju zavarovalnice (Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o.),
 • črtana je definicija denarnega računa notranjih skladov in navedba banke pri katerih so le-ti odprti;
 • natančneje se določa način izračuna vrednosti enote premoženja;
 • zmanjšuje se nabor dokumentacije, ki mora biti predložena zavarovalnici ob nastopu zavarovalnega primera;
 • kot dovoljen strošek notranjih skladov se dodajajo stroški revidiranja letnega poročila notranjega sklada in stroški zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2021. Dostopni so na spletni strani www.prva.si/prospekti-nalozbenih-skladov/

Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstoječem notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

Drznejšim varčevalcem z velikimi pričakovanji, ki ste pripravljeni prevzeti tudi več naložbenega tveganja z višjimi kratkoročnimi nihajnostmi sredstev, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Delniški. Cilj tega sklada je namreč kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz kapitalske rasti naložb. Portfelj sklada sestavljajo globalno razpršene delniške naložbe in naložbe v delnice v obliki investicijskih skladov (ETF-jev). Gre za kombinacijo, ki ob dolgoročnem varčevanju omogoča tudi višje donose.

Prospekt notranjega sklada PRVA Delniški

Varčevalcem, ki niste pripravljeni veliko tvegati in ste zadovoljni s konservativnimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Varni. Naložbeni cilj tega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti privarčevanih sredstev za ohranjanje njegove realne vrednosti, ki bo izvirala iz obresti in deloma iz kapitalskih dobičkov in dividend. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v likvidne državne obveznice držav članic OECD in EU, instrumente denarnega trga in lokalne depozite.

Prospekt notranjega sklada PRVA Varni

 

 

Obveščamo vas, da smo v Prvi osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb:

 • osnovne izraze in kratice v prospektih smo uskladili z njihovo opredelitvijo v veljavnih predpisih;
 • spremenili mesečno formulo za izračun provizij, ki sicer ne spreminja višine stroškov na letni ravni,
 • pri omejitvah naložb smo te uskladili z omejitvami, kot jih določajo trenutno veljavni predpisi,
 • z namenom zagotavljanja večje razpršenosti portfelja in dolgoročno tudi boljše donosnosti smo pri prospektu PRVA Obvezniški spremenili naložbeno politiko, da bo možno vlaganje tudi v naložbe z nižjo bonitetno oceno.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2017.

Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstoječem notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

Drznejšim varčevalcem z velikimi pričakovanji, ki ste pripravljeni prevzeti tudi več naložbenega tveganja z višjimi kratkoročnimi nihajnostmi sredstev, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Delniški. Cilj tega sklada je namreč kapitalska rast, dosežena s prejemki od naložb in z dobički iz kapitalske rasti naložb. Portfelj sklada sestavljajo globalno razpršene delniške naložbe in naložbe v delnice v obliki investicijskih skladov (ETF-jev). Gre za kombinacijo, ki ob dolgoročnem varčevanju omogoča tudi višje donose.

Prospekt notranjega sklada PRVA Delniški

Varčevalcem, ki niste pripravljeni veliko tvegati in ste zadovoljni s konservativnimi donosi, svetujemo varčevanje v notranjem skladu PRVA Varni. Naložbeni cilj tega sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti privarčevanih sredstev za ohranjanje njegove realne vrednosti, ki bo izvirala iz obresti in deloma iz kapitalskih dobičkov in dividend. Ciljne naložbe so pretežno vezane na naložbe v likvidne državne obveznice držav članic OECD in EU, instrumente denarnega trga in lokalne depozite.

Prospekt notranjega sklada PRVA Varni

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]