Medijsko središče  Novice  

Ponovno PRVA Pokojninska družbaPonovno PRVA Pokojninska družbaa družba
Po praznovanju dvajsete obletnice obstoja upravljanje pokojninskih skladov in sklada za izplačevanje pokojninskih rent ponovno prevzema PRVA Pokojninska družba

Že dvajset let smo z vami. Dvajset let nazaj je pod blagovno znamko PRVA najprej delovala pokojninska družba, ki se je v okviru zakona ZPIZ-I specializirano ukvarjala s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem oziroma t. i. drugim pokojninskim stebrom. Čeprav se je leta 2008 preoblikovala v PRVO Osebno zavarovalnico in takrat svoje delovanje razširila na celotno področje osebnih zavarovanj, še danes PRVO marsikdo pozna predvsem kot pokojninsko družbo. Skozi celotno obdobje pa je naše podjetje uspešno rastlo. Do naših članov pokojninskih skladov smo izpolnjevali obljubo o odgovornem upravljanju prihrankov za dodatno pokojnino, istočasno pa smo našim zavarovancem oziroma njihovim upravičencem za primer nepredvidenih dogodkov, kot so bolezen, nezgoda in smrt, zagotavljali večjo finančno ter socialno varnost.

Danes PRVA velja za največjega izvajalca prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po številu zavarovancev in predstavlja pomembnega ponudnika riziko življenjskega zavarovanja z zavarovalnimi kritji kritičnih bolezni in nezgod ter dodatnega zdravstvenega zavarovanja za hiter dostop do zdravstvenih storitev v zasebnem sektorju. Uspešnost PRVE na obeh področjih dokazujejo tudi prejeta priznanja. Zajamčeni pokojninski skladi so tri leta zapored prejeli naziv »NAJ ZAJAMČENI POKOJNINSKI SKLAD«, v letošnjem letu pa je tudi riziko življenjsko zavarovanje PRVA Varnost prejelo naziv »NAJ RIZIKO ZAVAROVANJE«. Priznanja že tradicionalno podeljuje časnik Moje Finance.

Na tem mestu pa je pomembno poudariti, da sta z vsebinskega vidika področji dodatnega pokojninskega zavarovanja in osebnih zavarovanj povsem različni področji. Vsako izmed njiju ima svoje zahteve glede upravljanja in vodenja, zaradi česar ju ločeno urejata dva pravna okvirja, katerih skrbnik sta dve različni ministrstvi. Ker bi upravljanje različnih dejavnosti v okviru ene pravne osebe z vidika izpolnjevanja najstrožjega zakonskega okvirja pomenilo veliko težavnosti in neučinkovitosti, smo z željo po ohranjanju dosedanjega nivoja kakovosti storitev v vodstvu PRVE sprejeli strateško odločitev glede nove organizacijske strukture PRVE. Ta prinaša oddelitev pokojninskega dela PRVE Osebne zavarovalnice na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo. Smiselnost delovanja pokojninskih družb (kot samostojnih pravnih oseb) dokazuje tudi tržna praksa, tako pri nas kot tudi drugod po Evropi.

PRVA Osebna zavarovalnica je v pripravljalnem postopku pridobila vsa potrebna dovoljenja svojega nadzornega organa – Agencije za zavarovalni nadzor – za izvedbo postopka oddelitve pokojninskih zavarovanj in rent PRVE osebne zavarovalnice, na novoustanovljeno PRVO Pokojninsko družbo, ki je bila v sodni register vpisana s 1. 10. 2021.

Skladno s prejetim dovoljenjem za prenos zavarovalnih pogodb Agencije za zavarovalni nadzor, so se iz PRVE Osebne zavarovalnice, d. d. na PRVO Pokojninsko družbo, d. d. prenesle vse pogodbe dodatnega pokojninskega zavarovanja in pogodbe dodatnega družinskega in invalidskega zavarovanja, ki se izvajajo v okviru naslednjih pokojninskih načrtov: PN kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PRVA, PN kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PRVA+ in PN individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PRVA, vključno z vsemi pogodbami o financiranju navedenih pokojninskih načrtov ter vse pogodbe za izplačevanje pokojninskih rent, sklenjene po PN PRVA Renta.

Skupaj s prenosom pogodb so se prenesli tudi osebni podatki zavarovalcev, zavarovancev in z njimi povezanih upravičencev. PRVA Osebna zavarovalnica, kot prenosna družba, je poskrbela za varen prenos osebnih podatkov, PRVA Pokojninska družba, kot družba prevzemnica, pa bo zagotavljala enako raven skrbnega ravnanja z osebnimi podatki, s ciljem ustvarjanja visoke stopnje zadovoljstva svojih zavarovalcev in zavarovancev ter njihovih upravičencev.

Kontinuiteto upravljanja v obeh družbah bomo zagotovili tudi s kadrovsko zasedbo v vodstvih obeh družb. Janez Kranjc bo postal predsednik uprave PRVE Pokojninske družbe, kot član uprave se mu bo pri vodenju družbe pridružil Borko Vrečko, sedanji direktor upravljanja s premoženjem. Vodenje uprave PRVE Osebne zavarovalnice bo prevzela Nataša Hajdinjak, njena dosedanja članica, pri vodenju družbe pa se ji bo pridružila mag. Katja Jelerčič, bivša dolgoletna članica uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z.

Z delitvijo bomo dobili dve kapitalsko močni in robustni specializirani družbi, ki bosta vsaka na svojem področju, vendar pod skupno blagovno znamko PRVA, zavarovancem še naprej zagotavljali rešitve in kakovostno uporabniško izkušnjo. PRVA Pokojninska družba bo to zagotavljala na področju dolgoročnega upravljanja prihrankov za dodatno pokojnino in izplačevanjem rent, medtem ko se bo PRVA Osebna zavarovalnica konkretneje usmerila v razvoj in trženje osebnih  zavarovanj, kamor sodijo riziko življenjska zavarovanja s kritjem kritičnih bolezni in nezgod ter ostalimi kritji za zaščito dohodka zaradi kratkotrajne ali dolgotrajne nezmožnosti za delo, zdravstvena zavarovanja ter naložbena zavarovanja.

Ob tem se vam zahvaljujemo za vaše dosedanje zaupanje, tudi v prihodnje pa se bomo trudili vsem našim zavarovancem zagotavljati celovito zaščito, najsi gre za bolj varen danes ali lepši jutri.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]