Ozaveščamo

o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti in spodbujamo varčevanje za dodatno pokojnino.

Zagotavljamo

osebno obravnavo in svetovanje za minimalno skrbi v prihodnosti in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Spoštujemo

človeške vrednote: stavimo na kakovosten, spoštljiv in dolgotrajen odnos z vsakim posameznikom – znotraj in izven našega podjetja.

Prispevamo

k virom financiranja za trajnostne projekte: presojamo naložbe, koliko izpolnjujejo merila ESG in povečujemo delež tistih s pozitivnim odnosom do okoljskih in družbenih vprašanj.

24/7 za vas

Zavarovancem omogočamo naročanje 24/7 in dostop do zdravstvenih storitev v največ 5 delovnih dneh.

Preberi več
5-let

ustvarjamo družbeno odgovoren projekt “Dan prihodnosti” in skrbimo za prihodnje generacije.

Preberi več
Slovenija pleza

Podpiramo zdrav način življenja, mlade športne upe in skrbimo za aktivno razvijanje športa v Sloveniji.

Preberi več
Digitalizacija

Zagotavljamo vse storitve na daljavo. S tem smo blizu navadam potrošnika, hkrati pa spodbujamo bolj zeleno poslovanje.

Preberi več

Razkritja povezana s trajnostnostjo


Povzetek

PRVA Pokojninska družba, d.d. (v nadaljevanju: družba) glede na svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrste finančnih produktov, ki jih ponuja, upošteva glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Ta izjava se nanaša na stanje 1. 10. 2021.

Kot glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti je družba prepoznala okoljske in družbene učinke. Na okoljskem področju gre zlasti za onesnaževanje zraka in vode, pa tudi izgubo biotske raznovrstnosti, neracionalno rabo energentov, različne vrste emisij in nepravilno ravnanje z odpadki. Na družbenem področju gre za škodljive vplive na človekove pravice, zaposlitvene in osebne okoliščine, pa tudi korupcijo in podkupovanje.

Natančno oceno glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost za obdobje 1.1.2022 – 31.12.2022 bo družba pripravila in o tem poročala do 30. 6. 2023. Pri tem bo upoštevala razvoj EU taksonomije ter dobre prakse in standarde na tem področju.

Družba se zavezuje k nenehni skrbnosti na področju škodljivih vplivov investicijskih odločitev na trajnostnost ter k uvajanju novih ali boljših ukrepov za preprečevanje ali blaženje teh škodljivih vplivov.

 

Opis glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost

Kot glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti je družba prepoznala okoljske in družbene učinke.

Na okoljskem področju gre zlasti za onesnaževanje zraka in vode, pa tudi izgubo biotske raznovrstnosti, neracionalno rabo energentov, različne vrste emisij in nepravilno ravnanje z odpadki.

Na družbenem področju gre za vplive na človekove pravice, zaposlitvene in osebne okoliščine, pa tudi korupcijo in podkupovanje.

Pri sprejemanju naložbenih odločitev družba upošteva trajnostnostni vidik upravljanja premoženja oziroma dejavnike ESG. Zato pri skrbnem pregledu določenih naložb presojamo, koliko izpolnjujejo merila ESG, oziroma sledimo vodilu, da je posamezna naložba prepoznana kot družbeno odgovorna oziroma je uvrščena v indekse ESG. Naložbeni portfelj med drugim zajema tudi zelene obveznice, socialne obveznice, aktivne in pasivne ESG investicijske sklade  ter v infrastrukturne sklade, ki spodbujajo projekte v obnovljive vire energije. Prizadevali si bomo, da se bo delež takšnih naložb še povečeval, upoštevanje dejavnikov ESG na nivoju portfelja pa bomo preverjali pri institucijah, ki se ukvarjajo s takšnimi analizami. Ukrepi in aktivnosti, ki jih bomo izvajali sami, bodo poleg drugega vključevali naslednje preverbe: v okviru nepremičninskega portfelja bo družba pregledala izpostavljenost do energetsko neučinkovitih nepremičnin. Na družbenem področju bo preverila, ali naložbe ne spadajo v države s Seznama EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene ali pa spadajo v krog območij z visokim zaznanim tveganjem za korupcijo v javnem sektorju, pa tudi da nismo izpostavljeni poslovanju ali dobaviteljem z visokim tveganjem za pojavnost otroškega dela.

Indikatorje glavnih škodljivih vplivov, kot izhajajo iz regulatornih tehničnih standardov, bo družba pripravila po koncu prvega referenčnega obdobja, ko bo pripravila tudi seznam izvedenih ukrepov in načrtovanih aktivnosti ali ciljev, za dosego zmanjšanja identificiranih glavnih škodljivih vplivov. Dosedanji ukrepi vključujejo poglobljeno analizo potencialnih naložb in spremljanje izpostavljenosti portfeljev do posameznih naložbenih razredov.

Ocena učinkov zaradi pomanjkanja podatkov ni narejena.

 

Opis politike za identificiranje in razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost

Uprava družbe je 1.10.2021 sprejela Politiko na področju škodljivih vplivov investicijskih odločitev na trajnostnost. Natančne kazalnike in metodologijo družba še razvija in bodo dodani pozneje.

Odgovornost za implementacijo te politike je na družbi kot celoti, predvsem pa na oddelku Upravljanje premoženja in Uprave.

Družba bo v svoje procese, poleg postopka skrbnega pregleda, ki ga že izvaja, ter relevantnih finančnih tveganj in relevantnih tveganj glede trajnostnosti, vključila postopke za upoštevanje glavnih škodljivih vplivov. Ko bodo ti sprejeti, bodo omogočili identificiranje in razvrščanje glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost.

Ocena učinkov po vzorcu regulativnih tehničnih standardov bo pripravljena naknadno. Za potrebe te izjave pa smo v družbi kot glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti prepoznali okoljske in družbene učinke.

Pri identifikaciji glavnih škodljivih vplivov, pripravljenih v tej izjavi, smo kljub pomanjkanju podatkov upoštevali verjetnost nastanka, resnost vpliva in nepopravljivost učinkov.

Dokler družba ne razvije kazalnikov in metodologije v zvezi s škodljivimi vplivi na trajnostnost, bomo upoštevali splošno razvite kazalnike, kot so na okoljskem področju kazalniki kakovosti zraka, rabe obnovljivih virov energije, emisij toplogrednih plinov in ekološkega odtisa, na družbenem pa kazalnik plačne vrzeli med spoloma, stopnja tveganja revščine, indeks zaznavanja korupcije, Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene itd.

 

Opis politike sodelovanja

Družba je v okviru sprejetja novele ZGD-1K pripravila in sprejela politiko sodelovanja, ki obravnava tudi spodbujanje dolgoročnega sodelovanja delničarjev iz 3.g člena Direktive 2007/36/ES.

 

Sklicevanje na mednarodno priznane standarde

Družba ni zavezana k uporabi kodeksov odgovornega ravnanja podjetij in mednarodno priznanih standardov za potrebno skrbnost in poročanje, vendar kljub temu stremi k upoštevanju uveljavljenih načel. Družba je članica skupine Prva Group, plc, ki ima sprejeto Politiko korporativnega upravljanja ter jo družba v celoti upošteva. Družba v okviru veljavne zakonodaje med drugim tudi redno poroča o sistemu upravljanja.

Politika prejemkov družbe mora upoštevati zlasti trenutna in prihodnja tveganja ter raven kapitalske moči, pa tudi zagotoviti prejemke na podlagi dejansko doseženih in trajnostnih rezultatov.

S trajnostnega vidika mora družba ob upoštevanju svojega finančnega stanja zagotavljati ustrezne vrednosti fiksnih prejemkov glede na tržne razmere in svoje zmožnosti. Na drugi strani mora zagotavljati, da zaposleni niso odvisni samo od variabilnega dela in da so variabilni prejemki učinkovit način spodbujanja zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev družbe. Skladno z uspešnostjo družbe mora zagotavljati integracijo elementov za reguliranje variabilnih prejemkov (zmanjšanje variabilnega dela oz. neizplačilo). Zagotavljati mora tudi ustrezne omejitve glede višine letnih nagrad. Politika prejemkov nikoli ne sme delovati v nasprotju s cilji družbe glede okolja, družbe in upravljanja.

Tveganja trajnostnosti

Obvladovanje okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) tveganj je pomembna sestavina izpolnjevanja vseh rednih naložbenih odločitev, saj je zaradi narave pokojninskega zavarovanja in odgovornosti do okolja, v katerem posluje in katerega del je PRVA Pokojninska družba, d.d., pomembno, da je to okolje tudi na dolgi rok vzdržno ter v korist tako članov in družbe kakor vsem drugim deležnikom.

PRVA Pokojninska družba, d.d., je na področju upravljanja investicijskih tveganj trajnostnosti vzpostavila notranjo politiko, v kateri je identificirala sklope tveganj na področju investicij, povezanih s trajnostnostjo, in sicer tranzicijska tveganja, povezana s trajnostnostjo, materialna (fizična) tveganja, povezana s trajnostnostjo, ter tveganja obveznosti, povezana s trajnostnostjo.

Tranzicijska investicijska tveganja trajnostnosti zajemajo predvsem spremembe, ki se lahko pripetijo kot posledica premikov vseh deležnikov trga v smeri doseganja zadanih ciljev po kriterijih trajnostnosti. Negotovost zajema tako jakost kakor hitrost teh sprememb zelo različnih področij, kot so politična in zakonodajna tveganja, tehnološka tveganja, tržna tveganja (spremembe navad potrošnikov, drugih investitorjev, korenite spremembe panog ipd.), tveganje ugleda itd.

Materialna investicijska tveganja trajnostnosti zajemajo posredne ali neposredne podnebne spremembe ter uspešnost boja proti tem spremembam, predvsem v smislu izpustov toplogrednih plinov (podnebne spremembe Prva pokojniska družba, d.d., prepoznava kot tveganje z največjim potencialnim učinkom, negotovo časovnico ter visoko kompleksnostjo, saj podnebne spremembe lahko vplivajo na praktično vsa druga tveganja), onesnaževanje okolja, pandemije, izgubo biotske raznovrstnosti, vojne in druge spore itd.

Tveganja obveznosti na področju investicijskih tveganj trajnostnosti PRVA Pokojninska družba, d.d., ocenjuje kot najnižja med naštetimi, vključujejo pa predvsem negativne učinke na podjetja kot posledica prenizke aktivnosti pri sledenju ESG faktorjem, kar lahko privede do kazni, dajatev ali sprememb odnosa deležnikov do tega podjetja.

 

Obvladovanje, ocenjevanje in vključevanje v investicijske odločitve

PRVA Pokojninska družba, d.d. ob vsaki novi naložbi in portfelju kot celota kvalitativno ocenjujejo tveganja trajnostnosti. Družba trenutno aktivno upravlja predvsem tranzicijsko investicijsko tveganje trajnostnosti na področju tržnega tveganja, in sicer potencialne posledice sprememb navad drugih vlagateljev, ki načeloma vse bolj zasledujejo naložbe s pozitivnim odnosom do ESG faktorjev in s tem vplivajo na tržna vrednotenja. To je naredila na način, da je v večji meri že prilagodila portfelje v smeri investicij z pozitivnim odnosom do ESG faktorjev, hkrati pa to stanje aktivno vzdržuje skladno zadnjimi dosegljivimi podatki. Pomemben dejavnik pri obvladovanju tveganj ESG je tudi stalno spremljanje lokalnih in svetovnih standardov na področju faktorjev ESG, kar vključuje tako notranje kot zunanje presoje posameznih učinkov na trajnostni razvoj. Družba proces ocenjevanja učinkov tveganj in izpostavljenosti portfelja še razvija, zato tveganja glede trajnostnosti še niso sistematsko vključena v investicijske odločitve. Glede na trenutna spoznanja in razpoložljive podatke natančnih kvantitativnih učinkov škodljivih vplivov investicijskih odločitev na donosnost finančnih produktov še ni mogoče podati. Družba ocenjuje, da imajo lahko tveganja glede trajnostnosti v prihodnje pomemben vpliv na donos finančnih produktov, ki jih ponuja.