Novice  

4109. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenceUradni List RS

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-4109